В умовах суспільно-політичних трансформацій, утвердження реального політичного плюралізму і становлення інститутів громадянського суспільства особливої ваги набувають технології узгодження інтересів і гармонізації стосунків суб’єктів політики, влади  з різними групами громадськості. Традиційними та ефективними інструментами соціальних та політичних технологій є паблік рилейшнз та реклама. Технології паблік рилейшнз й рекламної діяльності використовуються в усіх сферах життя суспільства, вони стали невід’ємним атрибутом сучасних політичних процесів та виборчих кампаній, а етичні та інституційні  аспекти PR-діяльності є предметом постійних дискусій в українському суспільстві та ЗМІ. Тому вивчення теорії реклами й паблік рилейшнз та оволодіння практичними навичками застосування принципів та засобів PR є важливим елементом підготовки студентів-журналістів зокрема.

Мета курсу – сформувати у студентів фахові знання про сутність та природу реклами і зв’язків з громадськістю, їхню роль у суспільно-політичному процесі, виробити навички самостійного планування рекламних і PR-кампаній.


Завдання полягають в теоретичній та практичній підготовці студентів фаху з питань:

1. розуміння ними основних теорій і концепцій реклами і паблік рилейшнз; 

2. природи, джерел формування, основних фунцій, моделей, технологій, організації управління та критеріїв ефективності реклами зв’язків з громадськістю; 

3. володіння ними технологіями реклами, зв’язків з громадськістю, плануванням і проведенням рекламних і PR-кампаній; 

4. розширення професійнго кругозору, і тим самим  підвищення їхньої соціальної і професійної компетентності; 

5. розуміння ролі і значення комунікативних технологій в забезпеченні і реалізації інформаційної діяльності та ділової активності.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

основні поняття і категорії реклами і паблік рилейшнз;

предметні сфери, інститути і технології реклами і паблік рилейшнз;

основні підходи до типології груп громадськості;

психологічні механізми формування громадської думки;

методи впливу реклами і паблік рилейшнз на громадську думку;

методи вивчення громадської думки;

основні складові плану рекламної і PR-програм;

теорію управління процесом реклами паблік рилейшнз;

основні аспекти рекламних і PR-технологій.


вміти:

охарактеризувати основні моделі рекламної і РR-діяльності з визначенням переваг і недоліків кожної з них;

обґрунтовувати вибір контактних груп, робота з якими необхідна для інформування і комунікативного забезпечення реалізації проектів і програм в сфері інформації і ділової активності;

формувати інформаційні очікування різних контактних груп;

здійснювати вибір необхідних каналів комунікації з конкретними контактними групами, засобами масової інформації;

організовувати і проводити комунікаційні заходи: прес-конференції, брифінги, презентації, круглі столи;

організовувати та проводити рекламні й PR-кампанії;

складати інформаційні матеріали: прес-реліз, вітання, медіа-карту, матеріал для публікації в пресі.

Код та найменування спеціальності: 

  • 061 Журналістика

Спеціалізації: 

    • Газетна, радіо-, теле-, інтернет журналістика та фотосправа.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна