Курс «Культурна антропологія» орієнтований на виявлення, дослідження та аналіз особливостей конструювання антропності засобами культури. Людина тут розглядається як соціобіологічна істота, творець та продукт культури, зрозуміти сутність людини можна через детальний аналіз явищ, феноменів, артефактів, речей які функціонують у культурному полі. Основне значення цього курсу полягає у можливості надбання студентами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у антропологічному аналізі феноменів культури та культурних процесів. Розуміння суті антропологічного підходу є неодмінною умовою при аналізі культурної ситуації будь-якої епохи чи регіону.

Курс має на меті розвиток у студентів навиків порівняльного аналізу різних культур та різних культурних утворень.


Код та найменування спеціальності: 

  • 034 Культурологія

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна