Мета вивчення курсу - формування системи знань у студентів з теорії і практики ефективного управління персоналом організацій, що забезпечує гармонійний розвиток особистості, поєднання цілей компанії і колективу та створює передумови стійкої конкурентоспроможності підприємства на ринку.

Код та найменування спеціальності: 

  • 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Рівень вищої освіти: другий (магістерський)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.