Пошукова, дослідницька та аналітична робота вимагає від студентів глибокого вивчення нормативних та законодавчих актів, спеціальної літератури щодо специфіки організації та здійснення фінансового обліку в Україні, критичної оцінки практики ведення обліку та можливостей використання досвіду зарубіжних країн. Мета написання курсових та кваліфікаційних робіт, виконання звіту про проходження виробничої практики студентами економічного факультету напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" полягає у поглибленні та узагальненні теоретичних знань, одержаних під час вивчення курсів: "Бухгалтерський облік (загальна теорія)", "Фінансовий облік І", "Державний фінансовий контроль", "Аудит", "Облік і звітність в оподаткуванні", "Фінансовий облік ІІ", "Управлінський облік", "Звітність підприємств", "Облік у бюджетних установах", "Облік у банках" та вмінні успішно застосовувати їх на практиці на прикладі діяльності конкретних реально функціонуючих підприємств різних організаційно-правових форм.