I. Опис навчальної дисципліни

Курс «Психологія життєуспіху» призначений для ознайомлення студентів другого курсу навчання (Пс-ІІ) з проблемою життєуспіху, його складових, передумов та способів досягнення, критеріїв оцінки. Під час реалізації завдань навчальної дисципліни слухачі мають можливість навчитися виділяти барєри та ресурси життєуспіху, розробляти індивідуальні програми досягнення успіху, визначати власні життєві цілі, надавати поради щодо подолання негативних наслідкам пов’язаними з недосягненням успіху.

 

II. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни спрямована на розвиток успіщної особистості, спроможної надавати психологічні консультації з питань життєуспіху.

Завдання дисципліни:

структурувати знання студентів з проблемою досягнення життєуспіху в ретроспективі;

сформувати здатність слухача визначати основні критерії та показники успіщної особистості;

сформувати готовність та здатність застосовувати діагностично-корегувальний інструментарій досягнення життєуспіху;

розвинути здатність керувати власним станом у процесі цілепокладання

 

 

ІІІ. Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

·         розуміти психологічний зміст поняття «життєуспіх», співвідносити категоріі «сенс життя», «щастя» і «успіх», виділяти критерії та показники успішної людини;

·         орієнтуватись у способах діагностики барєрів та рескрсів життєуспіху;

·         володіти технологією досягнення життєуспіху;

Факультет політико-інформаційного менеджменту

Кафедра психології та педагогіки

053 Психологія 

Викладач:

Гандзілевська Галина Борисівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології та педагогіки

halyna.handzilevska@oa.edu.ua

 

Шестопал Іванна І. А., кандидат психологічних наук, старший викладач

tyshchenko.ivanka@gmail.com

Код та найменування спеціальності: 

  • 053 Психологія

Спеціалізації: 

    • Вікова та педагогічна психологія.

    • Клінічна психологія.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

    • Денна

    • Заочна