Даний курс має на меті ознайомлення із культурою епохи Середньовіччя: побутовою сферою, світоглядом, політичним укладом, церковним життям, освітою та культурними здобутками. Завдання курсу полягає у послідовному, систематизованому викладі основних елементів Середньовічної культури, тлумаченні її зв’язку із античною та варварською культурами.

Код та найменування спеціальності:

034 Культурологія (освітньо-професійна програма)

Рівень вищої освіти:

Перший (бакалаврський)

Форма навчання:

Денна