Вивчення політичної думки, основних сучасних теорій потребує того, щоб студент мав уявлення про тенденції і нові підходи в оцінці складних політичних процесів. Важливо, щоб фахівець – політолог оперував методологією і інваріативними характеристиками як окремих політичних концепцій, так і загально цивілізаційних процесів.

У навчальному курсі відтворюються історичні умови і послідовність розвитку політичної думки, розкриваються суспільні ознаки понятійного апарату. Центральною ідеєю програми курсу є науковий виклад змісту теми та методичних рекомендацій для її засвоєння. Важливою складовою частиною є опора на першоджерела, які дають можливість ґрунтовно проаналізувати політологічні концепції сучасних політиків, науковців та практиків державного будівництва.

Курс політичних доктрин ХХ та ХХІ століття включає в себе знайомство з сучасними політичними концепціями і має за мету надати студентам вміння:

Ø розрізняти класичні політологічні теорії

Ø приймати активну участь в експертизі політичних теорій, наукових дискусіях та конференціях з питань моделювання перспектив суспільних процесів

Ø орієнтуватися в тенденціях розвитку сучасних політичних концепцій і їх впливі на сучасну українську політичну думку

Ø аналізувати методологію дослідження складних політичних процесів у різних регіонах світу.


Код та найменування спеціальності: 

  • 052 Політологія

  • 055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Спеціалізації: 

    • Політологія.

Рівень вищої освіти: третій (аспірантура)

Форма навчання: 

    • Денна.

    • Заочна.