Метою дисципліни є формування комунікативної компетентності студентів, підвищення їх мовної грамотності; вироблення практичних навичок і вмінь застосовувати виправдані засоби офіційно-ділового, розмовного та наукового стилів української мови, що є необхідною умовою успішної реалізації фахівця у професійній сфері.

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

  • усвідомлення значення української мови у процесі формування професійної майстерності;

  • оволодіння нормами сучасної української літературної мови та основами ведення ділової документації;

  • розвиток креативних здібностей студентів;

  • виховання поваги до української літературної мови та розуміння необхідності дотримання вимог культури різних видів мовлення у професійній діяльності;

  • вироблення навичок використання фахової термінології.

+заочне