Знання про принципи і закономірності навчання та виховання особистості, психологічні особливості її формування і розвитку, про індивідуально-психологічні властивості, які обумовлюють специфіку поведінки, діяльності та спілкування, допомагають глибше розуміти мотиви вчинків людей, регулювати взаємовідносини з ними – ці й інші проблеми знаходяться в центрі уваги вивчення цього курсу. Зміст курсу включає в себе питання, вивчення яких дозволяє не тільки в достатній мірі оволодіти психолого-педагогічними знаннями, які слугуватимуть базисом для вивчення профільних дисциплін, а й розвинути у майбутніх фахівців навички самостійного критичного мислення, спостережливості, сприймання, уяви, уваги, володіння прийомами навчання тощо.

 

Після вивчення цього курсу студенти будуть

знати:

-       категорійно-понятійний апарат педагогіки і психології; 

-       закономірності та принципи навчання і виховання особистості; 

-       загальну характеристику пізнавальних процесів;

-       закономірності і особливості розвитку і формування особистості;

-       загальну характеристику індивідуально-психологічних особливостей особистості;

-       психологічну структуру діяльності;

-       прояви педагогічної техніки в діяльності.

вміти:

-       вільно оперувати понятійним апаратом;

-       практично визначати власні психічні особливості та вміти використовувати особистісні резерви;

-       використовувати прийоми мнемотехніки і розвитку мислення;

-       ідентифікувати індивідуально-психологічних особливостей людини;

-       ідентифікувати емоційні станів особистості;

-       виховувати особистісні риси, від яких залежить цілісна поведінка і майбутня професійна діяльність;

-       використовувати педагогічні техніки в майбутній професійній діяльності.

 

Основне завдання курсу полягає в тому, щоб сприяти формуванню професійно компетентної особистості майбутнього фахівця студентів спеціальності "Культурологія" на основі засвоєння закономірностей і механізмів психічної діяльності особистості, проблем навчання і виховання, як найвищої цінності суспільства.