Фахівець з національної безпеки має володіти знаннями, що стосуються державних структур іноземних держав та України, яким надані повноваження щодо проведення спеціальної або, як її ще називають, таємної, оперативної чи розвідувальної діяльності. Ця діяльність у «згорнутому» виді полягає із отриманні інформації без відома її власника або об’єкта, якого вона стосується, а також у проведенні інших таємних заходів. 

В умовах фактичної агресії Російської Федерації та постійної загрози зі сторони цієї держави фахівці безпекового сектору мають володіти знаннями щодо форм та методів діяльності спецслужб насамперед цієї держави та інших, що ведуть розвідувально-підривну діяльність проти України. Метою вивчення дисципліни є отримання знань з розпізнавання, виявлення такої діяльності, створення перешкод їх протиправній діяльності у залежності від виконання свої посадових обов’язків, а також професійно сприяти державним структурам України, які покликані протидіяти цій протиправній діяльності.

У випадку виконання обов’язків з отримання розвідувальної інформації знати основи форм та методів її отримання та підготовки аналітичних матеріалів на основі  розвідданих.

Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Формування у студентів Національного університету „Острозька академія” системи теоретичних знань про сутність, зміст та механізм ефективної і безпечної комунікації  у з особами у процесі виконання функціональних обов’язків пов’язаних із спілкування із різними категоріями осіб. Правильної поведінки при цьому,  направленої на зменшення негативного впливу на себе у процесі контакту, придбання навиків впливу на співбесідника  направленого на  позитивний результат у залежності від цілі комунікацій.

Придбання знань та умінь зменшення маніпуляцій через психологічний  вплив на особу з використанням технологій, що використовується супротивником у заходах «гібридної війни» через ЗМІ, а також через сучасні комунікативні програми з використанням Інтернету.

Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Інформаційна безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Проблема інформаційного забезпечення, інформаційної  безпеки та інформаційних воєн набула глобального характеру. Сьогодні жодна держава не в змозі захистити себе, використовуючи одні лише військово-технічні засоби. Забезпечення безпеки все більше і більше стає комплексним завданням, що включає в себе різні заходи, серед яких інформаційна складова займає одне з лідируючих місць.

Випускники спеціальності "Національна безпека" матимуть змогу при наявності необхідних фізичних та інтелектуальних якостей у встановленому порядку бути зарахованим та проходити службу у правоохоронних органах, Державної прикордонній службі, на офіцерських посадах Армії України  та  спецслужбах України, службах безпеки комерційних структур. З урахуванням цього вони мають володіти знаннями щодо організації та проведення спеціальних інформаційних та психологічних операцій, знати форми і методи проведення цього, організовувати та направляти відповідні сили та засоби.

Водночас фахівці спеціальності мають уміти виявляти факти інформаційного та психологічного впливу, знати та вміти організувати ефективний супротив.


Курс “Інформаційна безпека держави” передбачає вивчення систематизованої сукупності відомостей про інформаційну безпеку держави та шляхи її забезпечення. Визначає місце інформаційної безпеки в загальній системі національної безпеки, вплив дестабілізуючих факторів та інформаційних загроз на безпеку особистості, суспільства та держави, основи інформаційного протиборства та інформаційної боротьби, зміст і форми психологічних операцій та інформаційно-психологічної безпеки, а також загальні підходи до забезпечення безпеки інформаційних технологій. Докладно розглянуто основні положення інформаційної безпеки України, способи та форми її забезпечення.

Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою викладання дисципліни є оволодіння поняттями забезпечення інформаційної безпеки, як однієї з найважливіших сфер діяльності в умовах входження держави в інформаційне суспільство, опанування основними термінами та категоріями інформаційної безпеки на рівні їх тлумачення та відтворення для практичного застосування та втілення у процесі діяльності майбутнього спеціаліста.

Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: ознайомлення зі станом та тенденціями забезпечення безпеки інформаційних систем; орієнтування в основних сучасних поглядах на сутність інформаційної безпеки особистості, суспільства та держави.

Результати навчання

За результатами навчання слухачі зможуть:

·         здійснювати оцінку застосування чинних законодавчих та інших нормативних правових актів в інформаційній сфері;

·         проводити дослідження та формувати пропозиції із вдосконалення системи захисту інформаційних ресурсів;

·         аналізувати загальну характеристику основних форм інформаційного протиборства інформаційної війни, інформаційного тероризму та інформаційної злочинності;

·         застосовувати основні вимоги сучасних стандартів інформаційної безпеки щодо критеріїв безпеки інформаційних технологій.


Код та найменування спеціальності: 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності) Спеціалізації: Інформаційна безпека. Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) Форма навчання: Денна

Мета та завдання навчальної дисципліни:  

Формування у студентів Національного університету "Острозька академія” системи теоретичних знань про сутність, зміст та механізм дії контррозвідувального режиму в Україні. Принципах його існування та використання  адміністративних заходів для забезпечення безпеки держави. Роль, місце, та функції державних установ у забезпечення заходів направлених на виявлення фактів можливої діяльності спецслужб іноземних держав, недопущення витоку держаної таємниці, створення дієвих легальних перешкод можливим терористичним проявам.

 За результатами навчання слухачі зможуть:

 • використовувати понятійно-категоріальний апарат загальної теорії контррозвідувального режиму в Україні;
 • на практиці, під час виконання службових обов'язків в державних установах використовувати призначення контррозвідувального режиму;
 • ефективно використовувати нормативно-правові акти, що стосуються контррозвідувального режиму для професійного сприяння спецслужбам, правоохоронним органам у заходах із виявлення можливої діяльності спецслужб іноземних держав та намірів здійснення терористичної діяльності на території України та за її межами;
 • використовувати прикордонний, митний, режим захисту атомних електростанцій, захисту державної таємниці, режим безпеки польотів повітряних суден,використання радіоелектронних засобів, дозвільної системи як складових контррозвідувального режиму в Україні.
 • взаємодіяти із правоохоронними органами, Державною прикордонною службою України спецслужбами у питаннях, що стосуються  безпеки держави.

 

Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Інформаційна безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


«Біобезпека» вивчає механізми впливу та взаємодії небезпечних факторів середовища життєдіяльності, в першу чергу біологічних агентів (бактерій, вірусів, паразитів) отруйних речовин, в т.ч. з новими, штучно утвореними ознаками на організм, а також їх розповсюдження і можливі негативні наслідки для життя та здоров`я людини. Метою вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів по оцінці та створенню безпечних умов життєдіяльності людини, попередження захворювань небезпечними та особливо небезпечними інфекціями, масовими отруєннями серед населення, в т.ч. у ході військових дій чи терористичних актів. Передбачає підготовку спеціалістів, які володіють необхідним обсягом теоретичних і практичних знань щодо питань біобезпеки та організації проведення профілактичних та протиепідемічних заходів в умовах надзвичайних ситуацій у мирний час, в тому числі за умов занесення карантинних інфекцій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні правові документи, угоди та домовленості в галузі біобезпеки, що прийняті в Україні та ряді передових країнах Світу;
 • вимоги по дотриманню міжнародних медико-санітарних правил та правил, санітарної охорони території України;
 • основні фактори середовища життєдіяльності людини біологічні, хімічні, фізичні, соціальні, які мають або можуть мати небезпечний вплив на здоров`я людини чи здоров`я майбутніх поколінь;
 • сучасні аналітичні ситеми та засоби контролю якості та безпеки середовища життєдіяльності, в т.ч. продуктів харчування та питної води;
 • механізми та наслідки негативного впливу  патогенних мікроорганізмів на людину;
 • сучасні методи дезінфекції, дезінсекції, дератизації та дезактивації.

вміти:

 • працювати з інформаційними масивом та аналізувати дані щодо інфекційних захворювань в т.ч. особливо небезпечних, масових отруєнь людей, виникненні інших надзвичайних ситуацій у сфері охорони громадського здоров’я на світовому, національному, регіональному та місцевому рівні;
 • застосовувати вимоги по дотриманню міжнародних медико-санітарних правил та правил санітарної охорони території України в практичній діяльності;
 • аналізувати якість та походження питної води, харчової та іншої продукції, які можуть нести загрозу життю та здоров`ю людини;
 • приймати участь в організації та проведенні деінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних та дезактиваційних заходів у вогнищах карантинних (особливо-небезпечних інфекцій).


Код та найменування спеціальності: 

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації: 

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання: 

  • Денна


Предметом вивчення навчальної дисципліни «Соціологія» є формування у майбутніх спеціалістів системи знань про соціальну систему суспільства, розуміння сутності соціального життя та соціальної структури суспільства, в якому кожен із нас проживає. Вивчення курсу передбачає розвиток навичок аналізу соціальних явищ і процесів, соціальної дійсності та поведінки. Саме потреби практики висовують на кожному етапі життя суспільства нові вимоги до науки, в т.ч. соціології. Але сучасне суспільство – не довільне поєд­нання різних механізмів управління, владних інститутів та структур соціальних сфер політики, економіки, а цілісний соціальний організм, що функціонує і постійно розвивається, йде вперед, прогре­сує. І якщо окремі науки, зокрема економічні, політичні, юридичні вивчають внутрішні явища, події, то виникає потреба саме в галузі знань, що вивчає суспільство в усіх його аспектах. Такою наукою є соціологія – наука про суспільство, закономірності його розвитку, закономірності соціальних процесів і явищ тощо.


Код та найменування спеціальності

 • 256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення і видами діяльності)

Спеціалізації

  • Внутрішньополітична безпека.

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський)

Форма навчання

Денна