Загальною метою викладання та вивчення англійської мови є підготовка студентів до спілкування в усній та письмовій формах в межах своєї спеціальності, оволодіння основними категоріями практичної граматики англійської мови. Навчальний курс є професійно зорієнтованим, зміст організовано відповідно до професійних умінь загального характеру, необхідних у різноманітних сферах і ситуаціях. Ці вміння проявляються в різних типах мовленнєвої поведінки.