Адміністративне право - одна з найважливіших фундаментальних галузей права у правовій системі України і профілююча юридична дисципліна, яка має основоположне значення для підготовки майбутніх юристів.

Завданням адміністративного права є регулювання суспільних відносин у сфері публічного адміністрування для забезпечення додержання прав і свобод громадян, а також ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх порушень.

Адміністративне право базується на положеннях Конституції України, нормативних актах Верховної Ради України, Президента України, актах Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади. Воно тісно пов’язане з теоретичними положеннями таких суміжних навчальних дисциплін, як теорія держави і права, конституційне право, цивільне право, цивільно-процесуальне право, кримінальне право, кримінально-процесуальне право, фінансове право, трудове право та інших.

Як фундаментальна галузь публічного права адміністративне право є необхідним інструментом у регулюванні діяльності системи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних і недержавних підприємств, установ, організацій задля створення досконалих механізмів реалізації прав та свобод людини і громадянина у сфері публічного

Мета курсу – одержання студентами знань з теоретичних питань адміністративного права та процесу, отримання навиків роботи щодо практичного застосування адміністративно-правових та процесуальних норм.

Завдання курсу:

1. розкрити зміст предмета та метода адміністративного права, його місце в системі публічного права України;

2. зясувати особливості адміністративно-правових норм та відносин;

3. розкрити статус суб’єктів адміністративного права;

4. розкрити поняття, принципи, форми та методи діяльності публічної адміністрації;

5. розкрити поняття адміністративного процесу, правову характеристику адміністративних проваджень, адміністративних послуг;

6. з’ясувати поняття, види заходів адміністративного примусу, підстави і порядок їх застосування;

7. розкрити сутність засобів забезпечення законності в публічному адмініструванні;

8. зясувати особливості адміністративно-правового регулювання в сферах економічної діяльності держави, у соціально-культурній та адміністративно-політичній сферах.

9. навчити студентів застосовувати на практиці набуті теоретичні знання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

- вивчити відповідні положення Конституції України, інших законодавчих та нормативно-правових актів, які подані до теми;

- ознайомитися із запропонованою до теми навчальною та спеціальною юридичною літературою;

- підготувати відповіді на контрольні запитання і виконати практичні завдання та вирішити задачі.

Студент повинен самостійно навчитися аналізувати положення законодавчих та інших нормативно-правових актів, знати теоретичний матеріал і вміти ілюструвати здобуті знання цього матеріалу прикладами з практики, вміти відмежовувати адміністративно-правові відносини від інших правових відносин.

Програма курсу Адміністративне право та процес розроблена для студентів Національного університету “Острозька академія”, визначає коло питань, які студенти повинні засвоїти в процесі вивчення і містить перелік рекомендованих нормативних джерел та спеціальної юридичної літератури.