Навчальна дисципліна «Історія англійської мови» є одинією з фундаментальних теоретичних курсів англійської мови, тому займає чільне місце в реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалавра і тематично пов’язана з напрямком підготовки : 6.020303 Філологія. Мова і література (англійська). Цей теоретичний курс логічно пов’язаний із загально лінгвістичними курсами історії мови, теоретичної фонетики, теоретичної граматики, практичної граматики, лінгвокраїнознавством, лексикологією, загальним мовознавством, стилістикою, а також з курсом зарубіжної літератури.