Мета курсу - виробити у студентів стійку систему знань та вмінь необхідних в практичній діяльності по використанню можливостей судових експертиз, осягнути загальну теорію й історію розвитку судової експертології, специфіку пізнавальної праці експерта, мето­дологію експертних досліджень і концептуальні напрями їх за­гального розвитку.

Завданням курсу є засвоєння основних теоретичних понять, опанування теоретичних положень інституту судової експертизи у сучасний період. Сут¬тєве розширення можливостей судової експертизи показало, що вона як вид специфічної діяльності через свій міждисциплінарний ха¬рактер стала об’єктом наукового знання. Виникла необхідність вивчення судової експертології як самостійної науки, розуміння необхідності розроблення її загальної теорії на основі систематизації накопичених на сьо-годні знань усіх видів судових експертиз.