Мета: поглиблене вивчення студентами норм процесуального права, а саме норм, які регулюють порядок зібрання та подання доказів у кримінальному процесі.

Завдання курсу:

– поглиблення знань студентів стосовно порядку зібрання та подання доказів, їх закріплення, дослідження та оцінки у кримінальному процесі.

– розвинути уміння щодо самостійного опрацювання нормативно-правових актів у сфері кримінального судочинства та навчальної літератури;

– узагальнення практики роботи правоохоронних органів та суду під час кримінального провадження;

– формулювання власних висновків на підставі інформації наукового та статистичного характеру, яка отримана у процесі навчання;

формування навичок в оцінці правових ситуації, які виникають під час кримінального провадження; прийняття процесуальних рішень під час кримінального провадження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: зміст норм кримінального процесуального права, які регулюють питання доказування, Постанови Пленуму Верховного Суду України; практику застосування процесуального законодавства в даній галузі, основні проблеми процесуальної доктрини і практики, а також перспективу подальшого розвитку і удосконалення кримінального права та процесу.

вміти: орієнтуватись у нормативній базі, яка регулює процес доказування;

визначати предмет та межі доказування;

класифікувати докази та їх процесуальні джерела;

розв’язувати задачі.