Мета курсу — ознайомлення студентів з різними підходами і концепціями релігії: богословсько-теологічними філософськими і науковими. При цьому релігійні вчення розглядаються в історичному розрізі з подальшою еволюцією їхнього розвитку із взаємопроникненням і співіснуванням.


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- зміст дискусій навколо проблеми походження релігії;

- генезис і еволюцію релігії в історії суспільства;

- становлення монотеїстичних релігій;

- історію виникнення основних світових релігій.


 Вміти:

- аналізувати описові і порівняльно-класифікаційні установки;

- аналізувати архаїчні форми релігійних вірувань, родоплемінні релігії в

сучасному і минулому;

- застосовувати набуті знання в процесі аналізу наявного стану релігії, проблем та перспектив її розвитку.