Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста  за спеціальністю    7.03050801 Фінанси і кредит,  7.03050201 Економічна кібернетика.

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є сукупність правовідносин щодо регулювання прав інтелектуальної власності,  майнових та особистих  немайнових прав авторів, підстави їх виникнення та здійснення.