Жанр є базовою категорією літературознавчої науки. Розуміння його природи, генези, форм вираження у художньому творі, уявлення про розгалужену жанрову систему, міжжанрові та метажанрові утворення є необхідними складниками філологічної компетенції. Когнітивний підхід в жанрології дозволяє збільшити практичну цінність курсу, адже передбачає вивчення жанру як способу пізнання та опанування світу у літературному творі, водночас приділяє увагу психології творчості як важливій передумові жанроутворення.

Метою курсу є формування базового обсягу знань студентів з літературної жанрології, ознайомлення зі специфікою когнітивного літературознавства та формами застосування його методів при вивченні жанрової системи літературних творів.

Основними завданнями курсу “Когнітивна жанрологія” є оволодіти практичними та теоретичними методами аналізу жанрової структури художніх текстів; зрозуміти закономірності утворення та інтелектуально-психологічні чинники модифікації жанрів.

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

  • основний зміст понять “жанр”, “жанрова система”,“жанрова група”, “жанрова форма” тощо;

  • історію і специфіку класифікації літературних жанрів;

  • принципи і методи когнітивного літературознавства, способи застосування при вивченні жанрів;

  • мнемотичні влавстивості жанру;

  • роль психології автора у виборі, формуванні, трансформації жанру.

уміти:

  • всебічно використовувати здобуті знання під час аналізу художніх творів;

  • визначати місце конкретного тексту у історичній жанровій системі;

  • визначати параметри жанру в художньому творі.

Дисципліна “Історія літератури: спецкурс “Когнетивна жанрологія” розрахована на вивчення студентами ІІІ курсу денної форми навчання протягом одного триместру, загальна кількість годин – 108, з них: 16 лекційних годин, 12 годин практичних занять, 80 годин самостійної роботи.

По закінченню курсу передбачено проведення модульної контрольної роботи й екзамену.