Мета: оволодіння знаннями, а також набуття вмінь і навичок когнітивної психології.

Завдання:

      ознайомити студентів з основними положеннями та проблемами когнітивної психології на сучасному етапі розбудови нашого суспільства;

      висвітлити основні досягнення теоретичних та експериментальних досліджень визначення структури особливостей пізнавальної сфери особистості;

      ознайомити з закономірностями формування та властивостями психічних пізнавальних процесів особистості, психічної діяльності, емоційно-регуляційноїї сфери та психодинамічними особливостями людини;

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: історію розвитку когнітивної психології, особливості застосування методів наукових психологічних пошуків, структуру психологічного дослідження.

вміти: аналізувати, визначати основні закономірності пізнавальної сфери особистості. .