Мета: опанування студентами системою знань про теоретико-методологічні основи психології - найважливіші вихідні теоретичні положення, позиції, категорії та їх суть, що покладаються в основу побудови психологічного дослідження та інтерпретації його результатів.  

Завдання:

      ознайомити студентів з основними положеннями та проблемами психології на сучасному етапі;

      висвітлити основну проблематику методології та теорії психології як науки.

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-       суть теорії та методології науки;

-       пояснювальні принципи у психології, що виходять з філософії;

-       загальнопсихологічні пояснювальні принципи;

-       конкретно-наукові пояснювальні принципи;

-       меодологічні підходи у психології (особистісний, діяльнісний, системний);

-       основні категорії психології (відображення, діяльність, спілкування, особистість);

вміти:

-       розкривати суть основних понять та теоретичних положень, що вивчаються;

-       пояснювати теоретико-методологічні положення, використовуючи набуті раніше знання з психології;

-       працювати з літературними джерелами з психології: здійснювати інформаційний пошук, аналізувати теоретичний матеріал і здійснювати його узагальнення, формулювати висновки.

 

+заочне