Курс "Актуальні проблеми сучасних міжнародних відносин" містить виклад основних проблем сучасних міжнародних відносин та світової політики. В першій частині курсу подається загальний аналіз особливостей політичної структури сучасного світу: множинності учасників сучасних міжнародних відносин, інтеграції та демократизації світу як тенденцій сучасного етапу його розвитку, особливостей сучасного етапу світового розвитку, зміни системи міжнародних відносин і політичної структури світу в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.

Друга змістовна частина курсу присвячена розгляду таких вузлових проблем, як міжнародна безпека, тероризм, поширення зброї масового знищення, торгівля зброєю, протиріччя глобалізації, відносини "Північ-Південь”, „Захід-Схід”, посилення глобальної нерівності та бідності, поява нових вимірів сучасних міжнародних відносин (економічна, інформаційна, культурна, освітня складові світової політики) тощо.

В результаті вивчення курсу студенти повинні орієнтуватися в основних особливостях і тенденціях сучасної системи міжнародних відносин та нинішнього світового порядку, знати ключові проблемні аспекти сучасних міжнародних відносин та світової політики, розуміти місце світової політики і міжнародних відносин у сучасному світі, бачити можливі сфери застосування знань, отриманих у ході навчання, вміти знаходити необхідні документи, літературу, довідкові матеріали.