Основне значення цього курсу полягає у можливості надбання студентами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у розпізнанні, класифікації, врегулюванні конфліктних ситуацій. Розуміння суті соціокультурного значення конфлікту є неодмінною умовою при аналізі культурної ситуації будь-якої епохи чи регіону.

Курс має на меті:

• ознайомлення студентів із структурою, функціями, видами та типологією конфліктів;

• характеристику конфлікту як соціокультурного феномена;

• ознайомлення із особливістю культурних конфліктів в Україні;

• навчання самостійного моделювання та розв’язання конфліктних ситуацій, проведення їх аналізу та характеристики;

• аналіз етнічних, соціальних, релігійних та культурних конфліктів.

Завдання курсу полягає у формуванні у слухачів чіткого поняття про теоретичний та історичний зріз конфліктології, про сучасні конфлікти у культурній сфері, їх небезпеку для подальшого розвитку соціокультурної ситуації у світі, та у розробці виходів із таких кризових ситуацій.

Передбачається, що впродовж вивчення курсу студенти оволодіють знаннями про:

• Історію розвитку конфліктології;

• Структуру конфлікту;

• Аналіз конфліктної ситуації будь-якого типу;

• Традиційні та сучасні методи регулювання конфліктними ситуаціями;

• Соціокультурне підґрунтя конфлікту.

Основними принципами при вивченні курсу є науковість, систематичність, послідовність, наочність, єдність емоційного та раціонального факторів.

Міждисциплінарні зв’язки: даний курс має дуже тісні зв’язки з такими дисциплінами як філософія, соціокультурний розвиток людства, всесвітня історія, історія України, релігієзнавство, загальна психологія, соціологія, загальна теорія культури та ін.

Студенти зможуть використовувати надбані в межах даного курсу знання та вміння під час вивчення інших програмних курсів та при написанні наукових робіт.