Основне значення цього курсу полягає у можливості надбання студентами теоретичних знань, практичних вмінь та навичок у соціологічному аналізі феноменів культури та культурних процесів, проведенні соціокультурного  та етнодослідження. Розуміння суті соціологічного підходу є неодмінною умовою при аналізі культурної ситуації будь-якої епохи чи регіону.

Курс має на меті:

• ознайомлення студентів із поняттям про соціологію культури, її об’єктом;

• провести характеристику соціологічних шкіл та авторських підходів до тлумачення феноменів культури;

• ознайомлення із особливістю розуміння культури у системі соціальної структкри;

• навчання самостійного проведення соціокультурного дослідження та його аналіз.

Завдання курсу полягає у формуванні у слухачів розуміння про соціологію культури, як один із можливих підходів до вивчення феноменів культури, а також у навчанні методам та способам проведення соціологічного дослідження.

Передбачається, що впродовж вивчення курсу студенти оволодіють знаннями про:

• Історію розвитку соціології культури;

• Різноманітність соціологічних шкіл, що вивчають культурні феномени;

• Конкретні підходи до розуміння ритуалу, релігії, життєвого стилю, дитинства, літератури та ін.;

• Методи соціокультурного дослідження.

Основними принципами при вивченні курсу є науковість, систематичність, послідовність, наочність, єдність емоційного та раціонального факторів.

Міждисциплінарні зв’язки: даний курс має дуже тісні зв’язки з такими дисциплінами як філософія, соціокультурний розвиток людства, релігієзнавство, загальна психологія, соціологія, загальна теорія культури та ін.

Студенти зможуть використовувати надбані в межах даного курсу знання та вміння під час вивчення інших програмних курсів, при написанні наукових робіт, при соціологічних дослідженнях.