Мета курсу: дати слухачам уявлення про провідні аспекти формування класичної культурної традиції країн Сходу та розвиток соціокультурної ситуації. Курс розглядає різноманітні аспекти прояву східної культури як в академічному контексті, так і в сучасному, повсякденному житті східних народів.

 Завдання даного курсу полягає у формуванні у студентів чіткого поняття про підстави складання специфічного світосприйняття та світоусвідомлення народів Сходу, що є необхідним в умовах засилля псевдосхідної культури у західних країнах та в Україні зокрема. Проте, можна дещо деталізувати завдання курсу, що ставляться у процесі його вивчення. Це:

●       Визначення поняття “східної культури” та її смислових і територіальних меж;

●       Характеристика східного типу мислення та усвідомлення основних смислових відмінностей східної та західної культури;

●       Висвітлення історичних та культурних етапів розвитку традиційних культурних систем східного типу;

●       Пояснення основних релігійно-міфологічних та філософських уявлень Сходу та їх місце у формуванні традиційної культури;

●       Висвітлення трансформації міфологічних, релігійних та філософських систем під впливом різних історичних, географічних, політичних та культурних умов;

●       Акцентування уваги на різноманітності та конкретних відмінностях культур окремих країн Сходу;

●       Вивчення розвитку мистецьких тенденцій у різних культурних системах країн Сходу;

●       Визначення та пояснення місця культур Сходу у сучасному культурному житті світу.

Основними принципами вивчення даного курсу є систематичність, послідовність викладу, науковість, єдність емоційного та раціонального факторів, наочність. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

●         Основні характеристики східної культури;

●         Етапи історичного розвитку культури у різних країнах Сходу;

●         Дефініцію релігійних, мистецьких, міфологічних, соціальних та філософських термінів конкретних східних культур;

●         Найвизначніші архітектурні, живописні та літературні пам’ятки різних культур країн Сходу;

●         Суспільні характеристики різних східних світоглядних систем..

вміти: чітко розрізняти різні типи східних культурної систем, аналізувати зв’язок релігійної системи, міфології, політичного устрою із особливістю функціонування соціокультурних систем.