Даний курс має на меті ознайомлення із культурою епохи Середньовіччя: побутовою сферою, світоглядом, політичним укладом, церковним життям, освітою та культурними здобутками. Епоха Середньовіччя тісно пов’язана із античною культурою та є підґрунтям для наступних культурних епох Відродження та Нового часу, що робить даний курс органічно вплетеним у систему розвитку загальноєвропейської культури.

 Завдання курсу полягає у послідовному, систематизованому викладі основних елементів середньовічної культури, тлумаченні її зв’язку із античною та варварською культурами.. 

Основними принципами вивчення даного курсу є систематичність, послідовність викладу, науковість, єдність емоційного та раціонального факторів, наочність. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: історичні аспекти розвитку середньовічної культури, основні етапи її розвитку, вплив середньовічної культури на розвиток новоєвропейської культури, основні проблеми вивчення середньовічної культури.

вміти: чітко розрізняти різні типи середньовічних субкультур, оперувати термінологічною базою, визначати приналежність феномена до певного напрямку середньовічної культури.