Навчальний курс "Англійська мова - 2" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного  та  писемного  мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення англійської мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром англійської мови у процесі мовленнєвого спілкування. Для отримання ступеня бакалавра, разом з усіма іншими професійними уміннями, студент повинен бути здатним ефективно спілкуватися англійською мовою у професійному середовищі.