Основне завдання дисципліни "Теорія літератури: основи компаративістикиполягає у розвитку наукового світогляду студентів у галузі літературознавчих дисциплін та формуванні навичок трансформування оригінальних фундаментальних праць у самостійну дослідницьку роботу.

Курс дає можливість ознайомити майбутніх магістрів з розмаїттям напрямів порівняльних досліджень, механізмами компаративістського методу.

Метою курсу є ознайомлення магістрантів з теорією компаративістики та методами проведення порівняльних типологічних досліджень.

Реалізація поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:

  • надати уявлення про сутність генетичних і контактних зв'язків;

  • висвітлити питання порівняльної типології;

  • актуалізувати дослідження зв'язку літератури з іншими видами мистецтва;

  • розкрити аспекти імагології – розділу компаративістики, що з'ясовує національні образи народів у рецепції інших етносів та регіонів;

  • визначити специфіку перекладацького дослідження у дзеркалі компаративістики.

Стратегічним завданнями курсу є проблематизація компаративізму як одного з основоположних принципів сучасного наукового мислення; опанування наукової метамови, дослідницького підходу і найважливіших категорій компаративістики; знайомство з вітчизняними і світовими традиціями і досягненнями компаративної методології; поглиблення уявлень про історико-літературний процес з позиції сучасної компаративістики.

Навчальний курс “Основи компаративістики” орієнтує магістрантів на різні форми самостійної роботи: опрацювання лекційного матеріалу, конспектування окремих теоретико-прикладних робіт, опублікованих у різних виданнях; пошук відповідей на запитання для самоконтролю засвоєння матеріалу курсу, підготовка до практичних занять, виконання тестів та творчого завдання, консультації з викладачами тощо.

Дисципліна «Теорія літератури: основи компаративістики» розрахована на вивчення студентами V курсу денної форми навчання протягом одного триместру, загальна кількість годин – 90, з них:10 лекційних годин, 16 годин практичних занять, 64 годин самостійної роботи.

По закінченню курсу передбачено проведення підсумкового контролю (залік) за рівнем практичної та теоретичної підготовки студентів, проведення модульної контрольної роботи.