Метою курсу є формування базового обсягу знань студентів у галузі теорії літератури, ознайомлення з розмаїттям методологій вивчення художніх текстів, а також підготовка до самостійної науково-дослідницької роботи.
Основними завданнями курсу “Теорія літератури” є:
  • ознайомлення з актуальними літературознавчими концепціями ХХ-ХХІ сторіч;

  • опанування сучасними прийомами та методами аналізу художнього тексту;

  • збагачення літературознавчого інструментарію, термінологічного та категорійного запасу.

  • формування у студентів уявлення про рухомість теоретичної структури та естетичних критеріїв.

Вимоги до знань студентів.

Студенти повинні знати:
  • теоретичні поняття, пов’язані з аналізом художнього твору;

  • специфічні прийоми аналізу художнього тексту, характерні для конкретної теоретичної школи, напряму, методу;

  • закономірності літературного процесу та художньої специфіки провідних літературних течій, напрямів;

вміти:
  • володіти основними теоретико-літературними термінами, користуватися науково-аналітичним інструментарієм у процесі вивчення художніх текстів;

  • орієнтуватись у сучасних методологіях актуальних у вітчизняній та світовій критиці;

  • застосовувати здобутки відомих теоретиків та фундаментальні літературознавчі концепції при аналізі художніх текстів.

Дисципліна “Теорія літератури” розрахована на вивчення студентами V курсу денної форми навчання протягом одного триместру, загальна кількість годин – 150, з них: 20 лекційних годин, 22 годин практичних занять, 106 годин самостійної роботи.

По закінченню курсу передбачено проведення модульної контрольної роботи й екзамену.