Програма вивчення навчальної дисципліни «Географія та етнологія релігії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0203 – «гуманітарні науки» за напрямом підготовки 6.020301 – «філософія».

 

Предметом курсу «Географія та етнологія релігії» є територіальне розміщення об’єктів релігійної сфери.

Курс вивчає принципи розподілу релігій у сучасному світі.

 

Міждисциплінарні зв’язки

Навчальна дисципліна «Географія та етнологія релігії» пов’язана з такими дисциплінами як «Всесвітня історія», «Історія письма та віроповчальних текстів», «Історія Європейських цивілізацій», «Історія православ’я», «Історія католицизму», «Історія протестантизму», «Історія Німеччини», «Історія Франції», «Історія Англії», «Історія Польщі», «Релігії Європи», «Світова релігієзнавча думка», «Історія християнської церкви», «Сектологія», «Історія ісламу», «Історія буддизму», «Історія та теорія світової культури» тощо. Дисципліна читається для студентів ІІ курсу і закінчується іспитом.


Мета і завдання курсу «Географія та етнологія релігії»

Метою викладання навчальної дисципліни є виявлення територіальних закономірностей та особливостей територіальної організації релігійної сфери як комплексу явищ та об’єктів, виявити особливості впливу соціально-економічних, політичних та інших факторів на особливості розміщення об’єктів релігійної сфери; сформувати поняття про особливості і закономірності територіальної організації різних релігій. Виховання морально-етичних та ідейних переконань, що відіграють значну роль у становленні світоглядної та правової культури, формуванні професійних рис фахівців з релігієзнавства. Прищеплення фахівцям навичок наукового аналізу, спрямованих на забезпечення самостійного осмислення закономірностей розвитку і еволюції релігійного комплексу: від первісних форм релігійних уявлень до розвинутих релігійних систем світового масштабу; церкви як соціального інституту; релігійного процесу в певних природних, історичних, культурних та етнічних умовах. Розвиток практичних навичок роботи з науковою літературою, критичного осмислення документів та першоджерел.


Основні завдання вивчення дисципліни :

-              дослідити історико-географічні особливості розвитку світових релігій і релігійної сфери в Україні;

-              вивчити теоретичні і методологічні засади географії релігій;

-              виявити фактори формування релігійної карти світу;

-              вивчити вплив релігійних вірувань на спосіб життя різних соціальних верств населення;

-              дослідити роль релігії у формуванні суспільства на конкретній території; вивчити вплив міжконфесійної ситуації на розвиток продуктивних сил, на динаміку соціальних процесів.