Третя іноземна мова (польська - 301/302)

ТІМ (пол. 301/302)

Кратюк Юлія Казимирівна 

Третя іноземна мова (польська - 201/202)

ТІМ (пол. 201/202)

Кратюк Юлія Казимирівна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Польська мова» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 0203 Гуманітарні науки спеціальності 6.020302 Українська філологія.

Предметом нормативної навчальної дисципліни є польська мова як іноземна на високий рівень (В1-В2)

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна нормативна дисципліна займає важливе місце в реалізації освітньо-професійної програми підготовки бакалавра і тематично пов’язана з напрямком Українська філологія.