1. Виробнича практика (053 Психологія)
 2. Психологічна практика (ознайомча) (053 Психологія, освітньо-кваліфікаційний рівень - "Бакалавр")

Бакалаврат 
I курс 
Навчальна (ознайомча) практика 
III курс
Виробнича практика (громадські об’єднання) 
IV курс 
Виробнича (політологічна) практика 
Педагогічна практика 
Науково-дослідна практика 

Магістратура
V курс 
Асистентська практика 
Науково-дослідна практика 
VI курс 
Наукова апробація 
Переддипломна практика
 1. Педагогічна практика (спеціальність 6.020301 Філософія)
 2. Науково-дослідницька практика (Напрям підготовки 8.03020102 релігієзнавство)

Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета практики – розвивати професійні навички та вміння студентів проводити викладацьку роботу в середніх та старших класах загальноосвітніх шкіл з філософських та релігієзнавчих дисциплін.

 

Завдання педпрактики:

1.     Розвивати вміння та навички проводити класно-урочну роботу в середніх та старших класах середніх навчальних закладів, використовуючи сучасні методи та форми навчання.

2.     Розвивати уміння студентів проводити позанавчальну, позакласну роботу з філософських та релігієзнавчих дисциплін у середніх та старших класах середніх навчальних закладів, використовуючи сучасні методи та форми навчання.

 

У результаті успішного проходження педагогічної практики студент повинен

знати: методику викладання філософських та релігієзнавчих дисциплін, а також курсів духовно-морального спрямування в ЗОШ, ліцеях, училищах та коледжах;  навчальні програми та навчально-методичні комплекси, за якими здійснюється навчальний процес з філософсько-релігієзнавчих та духовно-моральних дисциплін.

вміти: застосовувати фахові знання, інноваційні технології навчання та викладання.


 1. Виробнича практика (030502 Економічна кібернетика, освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр").
 2. Переддипломна практика (Спеціальність 051 - Економіка,  спеціалізація - Економічна кібернетика, освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр").
 3. Переддипломна практика (Спеціальності 7.03050201, 8.03050201 - «Економічна кібернетика», освітньо-кваліфікаційний рівень "Спеціаліст", "Магістр").
 4. Науково-дослідна практика (Спеціальність 051 - Економіка,  спеціалізація - Економічна кібернетика, освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр").


 1. Археологічна практика (6.020302 ІСТОРІЯ).
 2. Педагогічна практика (032 Історія та археологія (бакалаврат)).
 3. Музейно-архівна практика (Напрям підготовки 6.020302 Історія, спеціальність Історія, освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр").
 4. Дослідницька практика (спеціальність 032 Історія та археологія (3-й курс)).

 1. Педагогічна практика (заочне) (0305 «Філологія». Спеціальність 6.030500, англійська мова та література).
 2. Асистентська практика (035.04 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)).
 3. Педагогічна практика (Напрям підготовки 6.020303 Філологія. Мова та література (англійська, німецька)).
 4. Перекладацька практика (Підготовки бакалавра напряму 6.02030302 – Філологія спеціальності «Мова та література (англійська)»)

 1. Виробнича практика (магістеріум)

Виробнича (переддипломна) практика студентів - невіддільна частина підготовки фахівців за спеціальністю «Право».

Мета практики оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці в галузі їхньої майбутньої професії; формування у студентів на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок прийняття самостійних рішень; виховання потреби систематично поновлювати знання студентів, підвищувати їхню правову культуру та професійну правову свідомість; закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, що отримані в університеті при вивченні юридичних дисциплін; навчити застосовувати знання у практичній діяльності, набути досвід роботи.

 1. Виробнича (творча) практика (6.020303 «Філологія». Спеціалізація  «Літературна творчість»).
 2. Діалектологічна практика (Спеціальності «Українськамова і література», «Українська мова і література з додатковою спеціальністю»).
 3. Фольклорна практика (Напрям підготовки 035 спеціальність «Філологія. Українська мова і література»).
 4. Педагогічна практика у ЗНЗ (Напрям підготовки 6. 020303 ФІЛОЛОГІЯ, спеціальність “Українська мова і література”, “Літературна творчість”).
 5. Педагогічна практика у ВНЗ (Напрям підготовки 035 ФІЛОЛОГІЯ, спеціальність “Українська мова і література”).