Навчальний курс "Німецька мова" спрямований головним чином на формування та вдосконалення у студентів мовних навичок (фонетичних, лексичних, граматичних) та розвиток мовленнєвих вмінь (читання, аудіювання, усного  та  писемного  мовлення). Програма зорієнтована на використання комунікативного підходу до вивчення німецької мови, а відтак головна увага зосереджується на практичному оволодінні вокабуляром німецької мови у процесі мовленнєвого спілкування.

 Курс "Німецька мова" спрямований на формування комунікативних німецькомовних умінь студентів для застосування їх як у вирішенні професійних завдань, так і в повсякденному житті, що досягається шляхом розвитку та вдосконалення вмінь правильно формулювати думки німецькою мовою з точки зору фонетики, граматики, лексики та вдосконалення кожного окремого виду мовленнєвої діяльності на рівнях (Niveaustufe А1, A2, В1).